"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
HOME

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW ŁÓDŹ-GÓRNA

 • Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa

  w każdą sobotę o godzinie 10.30, na Płockiej 28
 • Zapraszamy także na studium biblijne w języku ukraińskim

  Українська біблійна група


"Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy"
1 Kor. 8,6

 • GOLGOTA I CO DALEJ? ORĘDOWNICZA SŁUŻBA JEZUSA - WYKŁADY NA WIDZEWIE!!!WARTO PRZECZYTAĆ„CHRYSTUS PONAD WSZYSTKO WYWYŻSZONY"

JEZUS WYWYŻSZONY Gdy w pewne sobotnie nabożeństwo starszy zboru podszedł do mnie i zaprosił na spotkanie nauczycielskie w następny sabat, po powrocie do domu zadałem sobie pytanie, chyba pierwszy raz w życiu – jaki jest najważniejszy, główny cel Szkoły Sobotniej? Czy jest nim przypominanie sobie historii biblijnych, które ulegają zatarciu w naszej pamięci albo poszerzanie jej wiedzy, poznawanie nauk o Bogu; czy zgłębianie Boskich tajemnic, analizowanie i rozwiązywanie trudnych teologicznych zagadnień i dylematów; może nauka na błędach innych, a jeśli tak, to skąd mamy pewność, że wyciągnięte wnioski zmieniają nasze postępowanie; a może budowanie i wzmacnianie wiary współbraci, a jeśli tak, to co ją konkretnie wzmacnia i buduje? Wkrótce zrozumiałem, że żadna z powyższych odpowiedzi nie spełnia tego najważniejszego celu służby Słowa Bożego prowadzonej podczas lekcji Szkoły Sobotniej. Nikt z nas, w tym nauczyciel Szkoły Sobotniej nie wie, co w swoim sercu przeżywa brat, czy siostra, która siedzi obok nas w małej grupie. Nie mamy wglądu w to, jak wyglądają jej relacje z Bogiem, jaką ma więź z Chrystusem, nie wiemy co przeżyła w mijającym tygodniu, miesiącu, a nawet w całym ostatnim roku, czy jej wiara nie przygasa, a ona nie przeżywa rozczarowania lub zastanawia się, czy przychodzić jeszcze na Szkołę Sobotnią. Wie to jedynie Bóg. O tym, czy lekcja przybliży ją i pozostałe osoby bliżej Jezusa zadecyduje to, czy Jezus zostanie w niej wywyższony. Wywyższenie Jezusa jest najważniejszym celem lekcji Szkoły Sobotniej. “Jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak również potrzeba, aby i Syn Człowieczy został wywyższony. Wówczas każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne” (Jan 3:14 BWP). Wywyższenie Jezusa jest głównym celem lekcji Szkoły Sobotniej, każdej lekcji w każdy Sabat. Wywyższenie Go nie jest jednorazowym doświadczeniem i aktem, który wyraziliśmy podczas swojego chrztu i wyznania wiary. Nie ogranicza się także do słów modlitwy, którą zawsze kończymy słowami – choć i o tym zapominamy – “W imieniu i zasługach Jezusa Chrystusa. Amen”. Wywyższanie Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela jest nierozłączną częścią całego życia chrześcijańskiego, jest także integralną częścią nauczania i głoszenia Słowa Bożego. “Potrzeba” wywyższania Jezusa osobom niewierzącym, aby mogły w Niego uwierzyć, jest tak samo aktualna dla wierzących, aby żywa wiara mogła w nich trwać. Nie czynią tego jednak poznawane nauki biblijne i poszerzana wiedza. Nie one zachowują wiarę i odmieniają serca, co najwyżej poruszą umysł, który ponownie się zachwyci. Za każdą historią biblijną i każdą nauką Pisma Świętego kryje się Chrystus, nawet jeśli tego nie dostrzegamy. Większość przekładów tekstu z Jana 3:14 stosuje wyrażenie “Syn Człowieczy musi być wywyższony”. Bo rzeczywiście Chrystus musi być wywyższony, aby mógł zostać poznany i poruszyć serce człowieka, w którym zrodzi się żywa wiara i zakotwiczy w Nim.
„JEZUS JEST NASZĄ MODLITWĄ"

JEZUS MODLITWĄ Nie ma piękniejszej chwili w modlitwie jak chwila wywyższająca Jezusa i powołująca się na Jego zasługi. I nie ma smutniejszej modlitwy od tej, która zapomniała o Jezusie. Powołanie się na imię Jezusa jest ukoronowaniem każdej modlitwy. Czy powinny nas niepokoić modlitwy, w których wierzący nie powołują się na zasługi Jezusa i nie przystępują przed majestat Ojca w Jego imieniu? Kiedy w modlitwie nie przywołuje się naszego Odkupiciela, jedynej naszej nadziei, jedynego Orędownika i Arcykapłana, będącego przyczyną naszego istnienia, zbawienia i chrześcijańskiego życia, naszej radości, pokoju oraz pośrednika wszelkich Bożych łask i darów – Jezusa Chrystusa? Być może tak przyzwyczailiśmy się do modlitw, które nie są zanoszone “w imię Jezusa”, że już nie zauważamy, jak wiele jest ich podczas naszych sobotnich nabożeństw. Nie pamiętam już nabożeństwa, w którym we wszystkich modlitwach powołano by się na imię lub zasługi Jezusa. Na kilka modlitw zanoszonych do Boga – na rozpoczęcie zgromadzenia, na zakończenie pierwszej części nabożeństwa, dwie przy zbiórce darów, przed drugą częścią oraz po kazaniu Słowa Bożego – zwykle 2-3 pomijają Chrystusa. Nierzadko już ta pierwsza modlitwa, a więc najważniejsza (Mt 18:20), która rozpoczyna spotkanie całego zgromadzenia. Gdyby o Zbawicielu zapominano tylko w jednej modlitwie, czy powinniśmy być z tego powodu zadowoleni?

TYLKO PRZEZE MNIE

Kiedy na początku swej misyjnej działalności Jezus przedstawił na prośbę uczniów modlitwę do Ojca (“Ojcze Nasz”), nie zawarł w niej żadnych słów, które nawiązywałyby do Niego samego – “Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”. Przekazana im modlitwa kończy się słowami “Albowiem Twoje jest królestwo, potęga, moc i chwała na wieki wieków. Amen” (Mt 6:9-13). Uczniowie opierali się zapewne na tym wzorcu modlitwy, kiedy codziennie zanosili do Boga osobiste prośby. Nie spodziewali się jednak, że za trzy lata, tuż przed tym, gdy wyruszą głosić Dobrą Nowinę o Zbawicielu świata, Jezus wprowadzi nowy element do ich modlitw, który wyznaczy nowy sposób przystępowania do Ojca. Uczynił to w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej. Pod jej koniec wygłosił do uczniów długą pożegnalną mowę, w której kilkakrotnie powtórzył jedną myśl, jakby chciał zwrócić ich uwagę, jak ważne jest jej znaczenie. Powiedział: “Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15:16), “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna (…) Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie…” (J 16:23-26).
„ZWODNICZA DROGA DO DUCHA ŚWIĘTEGO"

ZWODNICZA DROGA Adwentyści Dnia Siódmego wciąż skutecznie bronią się przed “pentekostalizacją”, która coraz bardziej obejmuje kościoły historyczne. Nie oznacza to jednak, że nie ma wśród nich osób ulegających jej wpływom, oraz, że szatan porzucił cel zwiedzenia Kościoła “strzegącego przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Obj 14:12), przez fałszywą charyzmanię.
Przeciwnie, obecnie jeszcze mocniej naciska na Boży lud i uderza w jego najsłabsze punkty, aby otworzył się na “ożywienie” mistyfikatorskiego ducha. Wie, że są w nim “letni” oraz “ślepi” Laodycejczycy nie chodzący w szacie sprawiedliwości Chrystusa (Obj 3:17-18), którzy ulec mogą pokusie przyjęcia zwodniczej mocy “przybierającej postać mocy światłości”. Nie tylko oni, ale wszyscy wyznawcy adwentystycznego Kościoła poddawani są ciągłej presji, aby przekierowali swój wzrok z Chrystusa na Ducha Świętego i zaczęli Go adorować, wywyższać, wielbić, bezpośrednio do Niego się modlić i wzywać, aby “zstąpił” na kościół, jak to czyni dzisiaj większość chrześcijan. Niestety, letni stan ducha Laodycei sprzyja urzeczywistnieniu się takiego scenariusza. Najgłośniejsza narracja współczesnej chrześcijańskiej katechezy, którą zapoczątkowali zielonoświątkowcy ponad 100 lat temu, to narracja potrzeby “całkowitego” napełnienia Duchem Świętym i manifestacji w życiu szczególnych Jego darów występujących podczas Pięćdziesiątnicy. Duch Święty stał się głównym bohaterem nowych książek i chrześcijańskich świadectw, a doświadczenia “w Duchu” i prowadzenie przez “Ducha”, stały się ważniejsze od biblijnej zasady: “Tak mówi Słowo Boże”.

GŁÓD OŻYWIENIA

Narracji tej ulegają niestety także niektórzy członkowie naszego Kościoła. Co jakiś czas poznaję kolejną osobę, która przyznaje, że od pewnego czasu modli się do Ducha Świętego. Kiedy pytam ją, dlaczego teraz zaczęła to robić, a nie dwadzieścia lat temu, kiedy przyjęła chrzest po długim i szczegółowym studium Słowa Bożego przygotowującym ją do chrztu, zwykle odpowiada, że po prostu teraz pojawiła się u niej taka potrzeba. Kiedy wyjaśniam, że jest to sprzeczne ze Słowem Bożym natchnionym przez Ducha Świętego, które nie przekazuje nam ani jednego przypadku bezpośredniej modlitwy Bożego sługi do Ducha Świętego, wtedy zapada cisza (...). Osoby te nie zdają sobie sprawy, że ich “nowe” modlitwy do Ducha Świętego są skutkiem nieustannego i trwającego od lat oddziaływania na ich wiarę, duchowe życie i religijne poglądy, narracji charyzmatycznego chrześcijaństwa o potrzebie “chrztu w Duchu Świętym”. Narracja ta nieprzerwanie naciska na Boży lud, który oczekuje przecież wylania późnego deszczu (Zach 10:1, Joel 2:23), aby otworzył się dzisiaj na pentekostalnego “ducha” manifestującego się coraz powszechniej w chrześcijaństwie. To kościół zielonoświątkowy wprowadził do historycznych kościołów kult “Ducha”, głosząc na początku XX wieku nastanie „ery Ducha Świętego”.

„KU DOJRZAŁOŚCI W CHRYSTUSIE” – OŚWIADCZENIE Z OKAZJI JUBILEUSZU 500-LECIA REFORMACJI"

500-lecie REFORMACJI Przypadający na rok 2017 jubileusz 500-lecia Wielkiej Reformacji pobudza do wielu refleksji historycznych, teologicznych i etycznych, które nie powinny być obojętne współczesnym chrześcijanom, Kościołom, a nawet całym społeczeństwom. Reformacja, którą 31 października 1517 roku zapoczątkowało wystąpienie księdza doktora Marcina Lutra przeciwko praktyce odpustów, dokonała olbrzymiego dzieła. Wydobyła spod gruzów średniowiecznych tradycji kościelnych cenne, a zapomniane prawdy apostolskie, dokonując ich odświeżenia i upowszechnienia. Przeciwstawiła się złu pleniącemu się w ówczesnym Kościele. Stała się ruchem religijnym, który wstrząsnął chrześcijaństwem i całą zachodnią cywilizacją, zaczynem dalszego postępu duchowego na drodze powrotu do źródeł pierwotnego chrześcijaństwa. Szczególne znaczenie posiadało zwrócenie uwagi na Pismo Święte jako jedyne źródło wiary i regułę życia, a także na Chrystusa jako jedynego pośrednika między człowiekiem a Bogiem oraz na rolę wiary i łaski jako podstawy usprawiedliwienia przed Bogiem i zbawienia wiecznego. Reformacja podniosła również kwestie godności człowieka z jego prawem do samodzielnego myślenia i odpowiedzialności przed Bogiem i ludźmi. Opowiedziała się za zrozumiałymi dla wiernych i prostymi formami służby Bogu, a także za wspólnotowym charakterem Kościoła jako widzialnego zgromadzenia ludu Bożego. Nie bez znaczenia były też kulturowe aspekty reformacji, które wniosły istotne elementy w rozwój ludzkości, między innymi w zakresie stosunku do pracy, rodziny, walki o wolność religijną, troski o język narodowy i narodową literaturę. Elementy te ujawniły się również w XVI-wiecznej Polsce, „azylu dla heretyków” i państwie bez stosów, w epoce złotego wieku naszej kultury, rozkwitu polskiego języka i piśmiennictwa oraz rozwoju gospodarczego. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego odnosi się z uznaniem do tego wielkiego dzieła oraz widzi jego kontynuację w głoszeniu poselstw trzech aniołów z 14. rozdziału Księgi Apokalipsy. Reformacja Luterska nie była bowiem ani pierwszym protestem przeciw apostazji i błędom — choć w swoim czasie najpotężniejszym — ani też nie zakończyła się na Lutrze. Stanowiła ważne ogniwo w postępie dziejów i odnowy wiary apostolskiej, ale nie dokończyła dzieła. Kościół chrześcijański winien być Kościołem ustawicznej reformacji, rozumianej również jako nieustanne dążenie do odzwierciedlania w życiu pojedynczych wiernych, jak i całych społeczności chrześcijańskich charakteru Jezusa Chrystusa, aż do Jego powtórnego przyjścia. Jak długo utrzymywać się też będą w chrześcijaństwie i świecie różne nieprawidłowości — wszelkie przejawy zła, patologie, odstępstwa od Bożej prawdy w doktrynie religijnej i kulcie, fanatyzm, bałwochwalstwo i bigoteria, ale także agresywny sekularyzm — tak długo nie wolno nam zapominać o ideach Wielkiej Reformacji. Tak długo też trzeba nam protestować i reformować świat, chrześcijaństwo i siebie samych. Potrzeba nam głębszego rozumienia współczesnych problemów oraz odwagi pierwszych reformatorów, ich zawierzenia Bogu i otwartości na wpływ Ducha Świętego, oraz gotowości działania w służbie Bogu, Kościołowi i ludzkości. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wzywa wszystkich chrześcijan wszelkich denominacji nie tylko do kultywowania pamięci o historycznym dziele Marcina Lutra i innych reformatorów, ale także do kontynuowania dzieła reformy ewangelicznej w teologii i kulcie, teorii i praktyce, życiu osobistym i naszych społeczności chrześcijańskich, „aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego (…) i dorośniemy do wymiarów pełni w Chrystusie” (List do Efezjan 4,13).
STUDIUM LISTU JUDY - ADAM ŚNIAROWSKI10 DNI MODLITWY 2019

Tydzień modlitwy»
„A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłaleś.”( Jan. 17,3)

Zapraszamy całą Bożą rodzinę do wspólnych modlitw, wdzięczni Bogu, że możemy rozpocząć ten rok modlitwą. W minionych latach Bóg dokonał wielu cudów, kiedy przychodziliśmy do Niego w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego ożywienia! Wierzymy, że życie twoje i tych, za których się modlisz, zmieni się na lepsze, kiedy wraz z innymi członkami zboru będziesz się modlił o wylanie Ducha Świętego, którego Ojciec obiecał dać tym, którzy Go proszą. Bóg dał nam wiele obietnic w Jego Słowie. Naszym przywilejem jest powoływanie się na nie w naszych modlitwach. Wszystkie Jego przykazania i rady są jednocześnie obietnicami. Modlitwa ma wzmacniać naszą wiarę. Dlatego zachęcam cię, byś w modlitwie powoływał się na Boże obietnice. Pomogą ci one przenieść wzrok z siebie i swoich słabości na Jezusa i Jego potęgę. Patrząc na Niego zmieniamy się na Jego obraz.

TYDZIEŃ MODLITWY 3-10 LISTOPADA 2018

Tydzień modlitwy»


„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.”( Fil. 4,6)

Zapraszamy całą Bożą rodzinę do wspólnych modlitw, które rozpoczynają się od soboty 3 listopada, a potrwają do 10 listopada 2018 r. Każdego dnia powinniśmy spotykać się na wspólnych modlitwach i lekturze odczytów biblijnych przygotowanych na poszczególne dni. Zaplanujmy nasz udział w każdym wieczornym nabożeństwie modlitewnym. Każdego dnia rano, pomiędzy godziną 6:00 i 8:00 poświęćmy szczególny czas na modlitwy. Niech nasz cały Polski Kościół zjednoczy się we wspólnym wielbieniu, dziękowaniu i przedstawianiu ważnych intencji naszemu Ojcu Niebieskiemu. Przygotujmy sobie również listę pięciu osób, za którymi w tym okresie będziemy się szczególnie modlić. Prośmy naszego Ojca Niebieskiego o napełnienie nas Duchem Świętym, aby dokonał przemiany naszych serc i obdarzył nas mocą do wykonywania misji. Jednocześnie wołajmy o jak najszybsze przyjście Pana Jezusa, naszego Pana i Zbawicielem, aby zabrał swoje dzieci i zakończył walkę z grzechem smutkiem i bólem. Złączmy się również we wspólnym wołaniu za naszych rodaków i nasz kraj – Polskę. Prośmy Ducha Świętego aby otworzył ich serca na przyjęcie Pana Jezusa. „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”(Dz. 2:42)


WĘDRÓWKA PIELGRZYMA


Wędrówka Pielgrzyma»


WĘDRÓWKA PIELGRZYMA

Książka Johna Bunyana „Wędrówka Pielgrzyma”, uznana za klasyczne działo literatury chrześcijańskiej, jest opowieścią o duchowych przeżyciach człowieka, który w pewnym momencie swojego życia pod wpływem Słowa Bożego doznaje przebudzenia własnego sumienia. Postanawia wyruszyć w niełatwą podróż w poszukiwaniu ratunku i wiecznego zbawienia. Przez Ciasną Bramę wkracza na niełatwą ścieżkę życia, na której walczy z wieloma przeciwnościami losu, ale wytrwale je pokonuje, by ostatecznie dotrzeć do bram Nowego Jeruzalem.
Najbliższy tydzień

18 maj 2019

W najbliższą sobotę kazanie będzie miał pastor Mirosław Karauda


NAJBLIŻSZE STUDIUM


 • Jeśli chcemy widzieć nasze dzieci wyrastające z bezbronnych maleństw na niezależnych, zaradnych i dojrzałych ludzi, naszym najważniejszym obowiązkiem jest zadbać, by poznały i umiłowały Jesu'sa Chrystusa i służyły Mu. Jako rodzice powinniśmy realizować plan duchowego rozwoju naszych dzieci wskazany w 6. rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Wymienione są tam cztery ważne wymogi: Byśmy uznali Pana jako naszego Boga (zob. Pwt 6,4), byśmy miłowali Go całym sercem (zob. Pwt 6,5), byśmy cenili Jego Słowo (zob. Pwt 6,6) i byśmy przekazywali naszym dzieciom to, co wiemy o Nim (zob. Pwt 6,20-23)..czytaj dalej.... • POPRZEDNIE KAZANIE

  Czesław Czajka
  "Trzy błogosławieństwa z z Objawienia Jana"


  NAJMŁODSI CZŁONKOWIE


  NAJSTARSI CZŁONKOWIE

  • ZESPÓŁ NEW HEAVEN

   ZESPÓŁ NEW HEAVEN

  • PRZEPIĘKNA PIEŚŃ NASZEJ SIOSTRY Z UKRAINY

   TOMASZ KARAUDA - MÓJ BÓG, MÓJ PAN

  OSTATNIE
  WYDARZENIA

  OSTATNIE WYDARZENIA W ZBORZE

 • KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ KAMY

  W niedzielę 20 stycznia 2019r. odbył się w naszym zborze Koncert Charytatywny na rzecz Kamy,

  To był niezwykły czas pełen przepięknych pieśni w wykonaniu Grzegorza Góralewskiego, Tomasza Karaudy, Łukasza Karaudy i Mirosława Karaudy. Dziękujemy wykonawcom i organizatorom, a przede wszystkim wszystkim przybyłym gościom, za ich hojne i ofiarne serca.

  Koncert dla Kamy

 • WIECZÓR MODLITW

  W sobotni wieczór 27 października 2018r. do zboru Łódź-Górna przybyło wiele osób, by złączyć się we wspólnym uwielbieniu Boga. W czasie tego spotkania był czas refleksji nad Słowem Bożym. I tak na podstawie psalmu 139, 1-4: „Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.”, zastanawialiśmy się: O co mamy się modlić, skoro Bóg wszystko wie? Jaki ma sens rozmawianie z wszechwiedzącym Bogiem? Pastor Zbigniew Makarewicz zwrócił naszą uwagę na fakt, że Pan Bóg tęskni za tym, byśmy spędzali z nim cały czas podobnie jak my ludzie chcemy spędzać czas ze swymi dziećmi. Mało tego, Pan Bóg stworzył nas do wieczności, chce spędzać z nami czas nie tylko przez 20, 40, 80 lat, ale i w wieczności.

  W czasie wieczoru zwróciliśmy szczególną uwagę na fakt, ze 70 % kontaktów Jezusa z ludźmi to uzdrowienia Jezus wykonywał tę służbę, bo chciał być blisko każdego człowieka. Kiedy odchodził z tej ziemi powiedział takie słowa: „Ja jestem z wami aż do skończenia świata.” Co to znaczy? Dziś Jezus może być w wielu miejscach na tej ziemi. Jest także z nami na tym wieczorze uwielbienia. Jest z nami we wszystkich dobrych, ale i tych trudnych chwilach. Przeprowadza nas przez te trudne doświadczenia w naszym życiu, ponieważ mu na nas zależy.

  Oprócz czasu na refleksję nad Słowem Bożym, każdy miał możliwość zapisania na karteczce jakiejś intencji, marzenia, prośby, którą złożył u stóp Jezusa. W tych sprawach modliliśmy się wspólnie: o mądrość dla matek w wychowaniu dzieci, o drogę pojednania dla małżonków, o wybór właściwej drogi życiowej, o to by rodziny były trwałe i szczęśliwe, o błogosławieństwo dla rodzin i dzieci, by w rodzinach nie brakowało chleba i miłości. Modliliśmy się także o nasze zdrowie, które nierzadko uniemożliwia nasze funkcjonowanie, o uzdrowienie naszych przyjaciół i bliskich.

  To był niezwykle duchowy czas.


 • ODKRYJ BOGA NA NOWO - WYKŁADY


  KONCERTY
  CHARYTATYWNE  MUZYKA
  CHRZEŚCIJAŃSKA  TEATR
  COGITO


  ★ zdrowie naszej siostry Joli i jej męża, aby Bóg otoczył ich potężnym ramieniem swoim i uleczył.
  ★ uzdrowienie mamy Marty, aby Bóg otoczył ją potężnym ramieniem swoim i uleczył.
  ★ mamę Ani, aby wracała do siły i zdrowia po operacji, którą przeszła, dobre wyniki i zdrowie dla jej taty
  ★ zdrowie koleżanki Marty - Pauliny, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, by Bóg dał jej siłę przetrwać ten jakże trudny dla niej czas.
  ★ Wiesię, aby Pan uzdrowił jej wzrok.
  ★ Basię, koleżankę Joli R., aby czekające ją wyniki były dobre
  ★ Basię, aby wracała szybko do dawnej sprawności ruchowej po złamaniu
  ★ uzdrowienie koleżanki Klaudii i prowadzenie przez Ducha Świętego do poznania Boga w jej życiu
  ★ Tomka, aby Bóg wzmacniał go w codziennej pracy lekarskiej, niesieniu pomocy ludziom chorym
  ★ uzdrowienie Krysi D.
  ★ wszystkie pozostałe osoby, które są chore w naszym zborach łódzkich.

  MODLITWA ZA AGNIESZKĘ.

  Módlmy się wspólnie za Agnieszkę, która miała bardzo poważną operację, aby wracała po niej do siły i pełni zdrowia. Także o dobre wyniki badań. Ufamy!

  MODLITWA ZA KAMĘ.

  Będziemy modlić się wspólnie o Kamelkę, która miała wypadek i doznała poważnych obrażeń, aby dobry Bóg pomógł jej wrócić do zdrowia; o siłę i wsparcie dla Marzenki i całej rodziny; Ufjamy!


  "Będę ufać Ci" - Joanna Kowalczyk

  Kamelia przygotowała to nagranie dla nas, teraz walczy o powrót do zdrowia, o odzyskanie wzroku i świadomości. Prosimy Cię o modlitwę w jej intencji, ponieważ modlitwa może ją uratować. Panie Boże pomóż Jej.

  POMOC DLA KAMELII!!!


  Artur Kiziak
  "Zbawienie przez wiarę czy uczynki?"

  Karol Szymański
  Potrzeba właściwego nauczania

  Jarosław Jarosz
  "Pieczęć Boża a znamię bestii"

  Andrzej Siciński
  "Kazanie wygłoszone podczas Zjazdu Okręgowego 12.05.2018"

  Roman Chalupka
  "Kościół w analogiach"

  Samuel Braga
  "Dolina wyschłych kości"

  Samuel Braga
  "Jak było w czasach Noego"


  DZIĘKUJMY BOGU

  ★ Za Alka, który czuje się lepiej po udarze i wraca do sprawności fizycznej i znalazł miejsce, gdzie mógłby zamieszkać.
  ★ Za uzdrowienie małego Julka

  ŚWIADECTWO UZDROWIENIA

  By Andrew McChesney

  SPOTAKANIA MODLITEWNE

  ★ W każdy piątek zapraszamy na spotkanie modlitewne na godzinę 19.00
  ★ Każdego dnia o godz. 21.00 łączymy się w modlitwie o nasz zbór, a także o poszczególnych członków, by każdy z nas miał zażyłą relację z Bogiem, o wylanie Ducha Świętego do naszych serc, który będzie wprowadzał nas we wszelką prawdę i uświadamiał nam, że z Twoją pomocą możemy pokonać wszelkie przeszkody w drodze do wieczności, aby zachęcał nas do podążania Twoimi drogami do Ciebie i dawał radość zbawienia wynikającą ze zwycięstwa Twojego Syna, które chcesz nam ofiarować.
  ★ Módlmy się także o nasz kraj i nasze miasto, aby Duch Święty otwierał serca ludzi i działał w ich umysłach, by światło ewangelii Chrystusowej dotarło do nich, aby przyjmowali Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.


  WYKŁADY DARIUSZ JANKIEWICZ

  Dariusz Jankiewicz
  Marzenie Jezusa- cykl wykładów
  OSTATNIA BITWA ZIEMI - STEPHEN BOHR (LEKTOR PL)

  PRAWO ŻYCIA I ŚMIERCI - STEPHEN BOHR (NAPISY PL)

  BESTSELLERY KSIĄZKOWE  • Niezwykła podróż

   Książkę można zamówić można w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu:


  • Niezwykła podróż

   Książkę można zamówić można w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu:


  • Błogosławieństwa Jezusa

   Książkę można zamówić można w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu:


  Znaki Czasu
  BÓG CUDÓW - ZESTAW 31 DUCHOWYCH REFLEKSJI
  NA STYCZEŃ 2018 ROKU

  Bóg cudów
  Pełne wydanie czytanek będzie można zamówić w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu: