"I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód".
(Obj. 14,6-7)
HOME

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW ŁÓDŹ-GÓRNA

 • Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa

  w każdą sobotę o godzinie 10.30, na Płockiej 28
 • Zapraszamy także na studium biblijne w języku ukraińskim

  Українська біблійна група


"Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy"
1 Kor. 8,6

 • III DIECEZJALNY ZJAZD W ŁODZI GÓRNEJWARTO PRZECZYTAĆ„CHRYSTUS PONAD WSZYSTKO WYWYŻSZONY"

JEZUS WYWYŻSZONY Gdy w pewne sobotnie nabożeństwo starszy zboru podszedł do mnie i zaprosił na spotkanie nauczycielskie w następny sabat, po powrocie do domu zadałem sobie pytanie, chyba pierwszy raz w życiu – jaki jest najważniejszy, główny cel Szkoły Sobotniej? Czy jest nim przypominanie sobie historii biblijnych, które ulegają zatarciu w naszej pamięci albo poszerzanie jej wiedzy, poznawanie nauk o Bogu; czy zgłębianie Boskich tajemnic, analizowanie i rozwiązywanie trudnych teologicznych zagadnień i dylematów; może nauka na błędach innych, a jeśli tak, to skąd mamy pewność, że wyciągnięte wnioski zmieniają nasze postępowanie; a może budowanie i wzmacnianie wiary współbraci, a jeśli tak, to co ją konkretnie wzmacnia i buduje? Wkrótce zrozumiałem, że żadna z powyższych odpowiedzi nie spełnia tego najważniejszego celu służby Słowa Bożego prowadzonej podczas lekcji Szkoły Sobotniej. Nikt z nas, w tym nauczyciel Szkoły Sobotniej nie wie, co w swoim sercu przeżywa brat, czy siostra, która siedzi obok nas w małej grupie. Nie mamy wglądu w to, jak wyglądają jej relacje z Bogiem, jaką ma więź z Chrystusem, nie wiemy co przeżyła w mijającym tygodniu, miesiącu, a nawet w całym ostatnim roku, czy jej wiara nie przygasa, a ona nie przeżywa rozczarowania lub zastanawia się, czy przychodzić jeszcze na Szkołę Sobotnią. Wie to jedynie Bóg. O tym, czy lekcja przybliży ją i pozostałe osoby bliżej Jezusa zadecyduje to, czy Jezus zostanie w niej wywyższony. Wywyższenie Jezusa jest najważniejszym celem lekcji Szkoły Sobotniej. “Jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak również potrzeba, aby i Syn Człowieczy został wywyższony. Wówczas każdy, kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne” (Jan 3:14 BWP). Wywyższenie Jezusa jest głównym celem lekcji Szkoły Sobotniej, każdej lekcji w każdy Sabat. Wywyższenie Go nie jest jednorazowym doświadczeniem i aktem, który wyraziliśmy podczas swojego chrztu i wyznania wiary. Nie ogranicza się także do słów modlitwy, którą zawsze kończymy słowami – choć i o tym zapominamy – “W imieniu i zasługach Jezusa Chrystusa. Amen”. Wywyższanie Jezusa, Syna Bożego i Zbawiciela jest nierozłączną częścią całego życia chrześcijańskiego, jest także integralną częścią nauczania i głoszenia Słowa Bożego. “Potrzeba” wywyższania Jezusa osobom niewierzącym, aby mogły w Niego uwierzyć, jest tak samo aktualna dla wierzących, aby żywa wiara mogła w nich trwać. Nie czynią tego jednak poznawane nauki biblijne i poszerzana wiedza. Nie one zachowują wiarę i odmieniają serca, co najwyżej poruszą umysł, który ponownie się zachwyci. Za każdą historią biblijną i każdą nauką Pisma Świętego kryje się Chrystus, nawet jeśli tego nie dostrzegamy. Większość przekładów tekstu z Jana 3:14 stosuje wyrażenie “Syn Człowieczy musi być wywyższony”. Bo rzeczywiście Chrystus musi być wywyższony, aby mógł zostać poznany i poruszyć serce człowieka, w którym zrodzi się żywa wiara i zakotwiczy w Nim.
„JEZUS JEST NASZĄ MODLITWĄ"

JEZUS MODLITWĄ Nie ma piękniejszej chwili w modlitwie jak chwila wywyższająca Jezusa i powołująca się na Jego zasługi. I nie ma smutniejszej modlitwy od tej, która zapomniała o Jezusie. Powołanie się na imię Jezusa jest ukoronowaniem każdej modlitwy. Czy powinny nas niepokoić modlitwy, w których wierzący nie powołują się na zasługi Jezusa i nie przystępują przed majestat Ojca w Jego imieniu? Kiedy w modlitwie nie przywołuje się naszego Odkupiciela, jedynej naszej nadziei, jedynego Orędownika i Arcykapłana, będącego przyczyną naszego istnienia, zbawienia i chrześcijańskiego życia, naszej radości, pokoju oraz pośrednika wszelkich Bożych łask i darów – Jezusa Chrystusa? Być może tak przyzwyczailiśmy się do modlitw, które nie są zanoszone “w imię Jezusa”, że już nie zauważamy, jak wiele jest ich podczas naszych sobotnich nabożeństw. Nie pamiętam już nabożeństwa, w którym we wszystkich modlitwach powołano by się na imię lub zasługi Jezusa. Na kilka modlitw zanoszonych do Boga – na rozpoczęcie zgromadzenia, na zakończenie pierwszej części nabożeństwa, dwie przy zbiórce darów, przed drugą częścią oraz po kazaniu Słowa Bożego – zwykle 2-3 pomijają Chrystusa. Nierzadko już ta pierwsza modlitwa, a więc najważniejsza (Mt 18:20), która rozpoczyna spotkanie całego zgromadzenia. Gdyby o Zbawicielu zapominano tylko w jednej modlitwie, czy powinniśmy być z tego powodu zadowoleni?

TYLKO PRZEZE MNIE

Kiedy na początku swej misyjnej działalności Jezus przedstawił na prośbę uczniów modlitwę do Ojca (“Ojcze Nasz”), nie zawarł w niej żadnych słów, które nawiązywałyby do Niego samego – “Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata”. Przekazana im modlitwa kończy się słowami “Albowiem Twoje jest królestwo, potęga, moc i chwała na wieki wieków. Amen” (Mt 6:9-13). Uczniowie opierali się zapewne na tym wzorcu modlitwy, kiedy codziennie zanosili do Boga osobiste prośby. Nie spodziewali się jednak, że za trzy lata, tuż przed tym, gdy wyruszą głosić Dobrą Nowinę o Zbawicielu świata, Jezus wprowadzi nowy element do ich modlitw, który wyznaczy nowy sposób przystępowania do Ojca. Uczynił to w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej. Pod jej koniec wygłosił do uczniów długą pożegnalną mowę, w której kilkakrotnie powtórzył jedną myśl, jakby chciał zwrócić ich uwagę, jak ważne jest jej znaczenie. Powiedział: “Przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15:16), “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna (…) Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie…” (J 16:23-26).
„ZWODNICZA DROGA DO DUCHA ŚWIĘTEGO"

ZWODNICZA DROGA Adwentyści Dnia Siódmego wciąż skutecznie bronią się przed “pentekostalizacją”, która coraz bardziej obejmuje kościoły historyczne. Nie oznacza to jednak, że nie ma wśród nich osób ulegających jej wpływom, oraz, że szatan porzucił cel zwiedzenia Kościoła “strzegącego przykazań Bożych i wiary Jezusa” (Obj 14:12), przez fałszywą charyzmanię.
Przeciwnie, obecnie jeszcze mocniej naciska na Boży lud i uderza w jego najsłabsze punkty, aby otworzył się na “ożywienie” mistyfikatorskiego ducha. Wie, że są w nim “letni” oraz “ślepi” Laodycejczycy nie chodzący w szacie sprawiedliwości Chrystusa (Obj 3:17-18), którzy ulec mogą pokusie przyjęcia zwodniczej mocy “przybierającej postać mocy światłości”. Nie tylko oni, ale wszyscy wyznawcy adwentystycznego Kościoła poddawani są ciągłej presji, aby przekierowali swój wzrok z Chrystusa na Ducha Świętego i zaczęli Go adorować, wywyższać, wielbić, bezpośrednio do Niego się modlić i wzywać, aby “zstąpił” na kościół, jak to czyni dzisiaj większość chrześcijan. Niestety, letni stan ducha Laodycei sprzyja urzeczywistnieniu się takiego scenariusza. Najgłośniejsza narracja współczesnej chrześcijańskiej katechezy, którą zapoczątkowali zielonoświątkowcy ponad 100 lat temu, to narracja potrzeby “całkowitego” napełnienia Duchem Świętym i manifestacji w życiu szczególnych Jego darów występujących podczas Pięćdziesiątnicy. Duch Święty stał się głównym bohaterem nowych książek i chrześcijańskich świadectw, a doświadczenia “w Duchu” i prowadzenie przez “Ducha”, stały się ważniejsze od biblijnej zasady: “Tak mówi Słowo Boże”.

GŁÓD OŻYWIENIA

Narracji tej ulegają niestety także niektórzy członkowie naszego Kościoła. Co jakiś czas poznaję kolejną osobę, która przyznaje, że od pewnego czasu modli się do Ducha Świętego. Kiedy pytam ją, dlaczego teraz zaczęła to robić, a nie dwadzieścia lat temu, kiedy przyjęła chrzest po długim i szczegółowym studium Słowa Bożego przygotowującym ją do chrztu, zwykle odpowiada, że po prostu teraz pojawiła się u niej taka potrzeba. Kiedy wyjaśniam, że jest to sprzeczne ze Słowem Bożym natchnionym przez Ducha Świętego, które nie przekazuje nam ani jednego przypadku bezpośredniej modlitwy Bożego sługi do Ducha Świętego, wtedy zapada cisza (...). Osoby te nie zdają sobie sprawy, że ich “nowe” modlitwy do Ducha Świętego są skutkiem nieustannego i trwającego od lat oddziaływania na ich wiarę, duchowe życie i religijne poglądy, narracji charyzmatycznego chrześcijaństwa o potrzebie “chrztu w Duchu Świętym”. Narracja ta nieprzerwanie naciska na Boży lud, który oczekuje przecież wylania późnego deszczu (Zach 10:1, Joel 2:23), aby otworzył się dzisiaj na pentekostalnego “ducha” manifestującego się coraz powszechniej w chrześcijaństwie. To kościół zielonoświątkowy wprowadził do historycznych kościołów kult “Ducha”, głosząc na początku XX wieku nastanie „ery Ducha Świętego”.
STUDIUM LISTU JUDY - ADAM ŚNIAROWSKI10 DNI MODLITWY 2019

Tydzień modlitwy»
„A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, Jedynego Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłaleś.”( Jan. 17,3)

Zapraszamy całą Bożą rodzinę do wspólnych modlitw, wdzięczni Bogu, że możemy rozpocząć ten rok modlitwą. W minionych latach Bóg dokonał wielu cudów, kiedy przychodziliśmy do Niego w modlitwie i poście. Duch Święty dokonywał ożywień, nawróceń, odnowienia ewangelizacyjnego zapału, a także uzdrawiał więzi. Modlitwa prawdziwie prowadzi do duchowego ożywienia! Wierzymy, że życie twoje i tych, za których się modlisz, zmieni się na lepsze, kiedy wraz z innymi członkami zboru będziesz się modlił o wylanie Ducha Świętego, którego Ojciec obiecał dać tym, którzy Go proszą. Bóg dał nam wiele obietnic w Jego Słowie. Naszym przywilejem jest powoływanie się na nie w naszych modlitwach. Wszystkie Jego przykazania i rady są jednocześnie obietnicami. Modlitwa ma wzmacniać naszą wiarę. Dlatego zachęcam cię, byś w modlitwie powoływał się na Boże obietnice. Pomogą ci one przenieść wzrok z siebie i swoich słabości na Jezusa i Jego potęgę. Patrząc na Niego zmieniamy się na Jego obraz.

TYDZIEŃ MODLITWY 3-10 LISTOPADA 2018

Tydzień modlitwy»


„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.”( Fil. 4,6)

Zapraszamy całą Bożą rodzinę do wspólnych modlitw, które rozpoczynają się od soboty 3 listopada, a potrwają do 10 listopada 2018 r. Każdego dnia powinniśmy spotykać się na wspólnych modlitwach i lekturze odczytów biblijnych przygotowanych na poszczególne dni. Zaplanujmy nasz udział w każdym wieczornym nabożeństwie modlitewnym. Każdego dnia rano, pomiędzy godziną 6:00 i 8:00 poświęćmy szczególny czas na modlitwy. Niech nasz cały Polski Kościół zjednoczy się we wspólnym wielbieniu, dziękowaniu i przedstawianiu ważnych intencji naszemu Ojcu Niebieskiemu. Przygotujmy sobie również listę pięciu osób, za którymi w tym okresie będziemy się szczególnie modlić. Prośmy naszego Ojca Niebieskiego o napełnienie nas Duchem Świętym, aby dokonał przemiany naszych serc i obdarzył nas mocą do wykonywania misji. Jednocześnie wołajmy o jak najszybsze przyjście Pana Jezusa, naszego Pana i Zbawicielem, aby zabrał swoje dzieci i zakończył walkę z grzechem smutkiem i bólem. Złączmy się również we wspólnym wołaniu za naszych rodaków i nasz kraj – Polskę. Prośmy Ducha Świętego aby otworzył ich serca na przyjęcie Pana Jezusa. „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”(Dz. 2:42)
MUZYKA
CHRZEŚCIJAŃSKATEATR
COGITO


Gramy dla Kamy 2019
Najbliższy tydzień

07 grudzień 2019

W najbliższą sobotę kazanie wygłosi pastor Tomasz Karauda


NAJBLIŻSZE STUDIUM

 • Tekst pamięciowy - „Następnie nakazałem Lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram, aby dzień szabatu był należycie święcony. Również to zachowaj mi, Boże mój, w pamięci i zmiłuj się nade mną według obfitości twojej łaski” (Ne 13,22).

  Między 12. i 13. rozdziałem Księgi Nehemiasza jej autor udał się do Babilonii. Choć nie wiemy, jak długo był nieobecny w Judei, gdy ponownie powrócił do Ziemi Obiecanej (przypuszczalnie około 430-425 roku przed Chrystusem), zastał tam Israelitów pogrążonych w odstępstwie. Choć zawarli przymierze z Bogiem, obiecując, iż nie będą zawierać małżeństw z bałwochwalcami, będą świętować wiernie szabat oraz zatroszczą się o świątynię i służbę w niej, oddając dziesięcinę i składając dary (zob. 10. rozdział Księgi Nehemiasza), to jednak złamali te obietnice.

  Nehemiasz stwierdził, że Judejczycy daleko odeszli od swojego przyrzeczenia poświęcenia się Bogu. Przestali oddawać dziesięcinę i składać dary, zaczęli używać pomieszczeń świątynnych w innych celach, przestali świętować należycie szabat, a nawet zaczęli na nowo zawierać małżeństwa z osobami wywodzącymi się z okolicznych ludów. Co gorsza, to przywódcy, którym Nehemiasz powierzył kierowanie Israelitami, przyczynili się do zaniku więzi ludu z Bogiem. Nic dziwnego, że Nehemiasz był zdruzgotany, gdy odkrył owe zmiany na gorsze. Jednak zamiast pogodzić się z tą sytuacją, zgodnie ze swoim charakterem jeszcze raz zaczął działać na rzecz chwały Bożej........ czytaj dalej....


 • OSTATNIE ROZWAŻANIA

  Joanna Szulc
  "Chrystus - mój Pan i Bóg"


  NAJMŁODSI CZŁONKOWIE


  NAJSTARSI CZŁONKOWIE

  • ZESPÓŁ NEW HEAVEN

   ZESPÓŁ NEW HEAVEN

  • PRZEPIĘKNA PIEŚŃ NASZEJ SIOSTRY Z UKRAINY

   TOMASZ KARAUDA - MÓJ BÓG, MÓJ PAN

  OSTATNIE
  WYDARZENIA

  OSTATNIE WYDARZENIA W ZBORZE

 • KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ KAMY II

  W sobotę 17 listopada 2019r. odbył się w naszym zborze po raz drugi Koncert Charytatywny na rzecz Kamy,

  To był niezwykły czas pełen przepięknych pieśni w wykonaniu Grzegorza Góralewskiego, Przemysława Kowalskiego, Dariusza Górskiego, Marty Słociak-Wiszniewskiej, Tomasza Karaudy, Łukasza Karaudy i Mirosława Karaudy oraz zespołu Korab. Dziękujemy wykonawcom i organizatorom, a przede wszystkim wszystkim przybyłym gościom, za ich hojne i ofiarne serca.

  Koncert dla Kamy
  Koncert dla Kamy

  Koncert dla Kamy

 • KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ KAMY

  W niedzielę 20 stycznia 2019r. odbył się w naszym zborze Koncert Charytatywny na rzecz Kamy,

  To był niezwykły czas pełen przepięknych pieśni w wykonaniu Grzegorza Góralewskiego, Tomasza Karaudy, Łukasza Karaudy i Mirosława Karaudy. Dziękujemy wykonawcom i organizatorom, a przede wszystkim wszystkim przybyłym gościom, za ich hojne i ofiarne serca.

  Koncert dla Kamy

 • WIECZÓR MODLITW

  W sobotni wieczór 27 października 2018r. do zboru Łódź-Górna przybyło wiele osób, by złączyć się we wspólnym uwielbieniu Boga. W czasie tego spotkania był czas refleksji nad Słowem Bożym. I tak na podstawie psalmu 139, 1-4: „Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,A Ty, Panie, już znasz je całe.”, zastanawialiśmy się: O co mamy się modlić, skoro Bóg wszystko wie? Jaki ma sens rozmawianie z wszechwiedzącym Bogiem? Pastor Zbigniew Makarewicz zwrócił naszą uwagę na fakt, że Pan Bóg tęskni za tym, byśmy spędzali z nim cały czas podobnie jak my ludzie chcemy spędzać czas ze swymi dziećmi. Mało tego, Pan Bóg stworzył nas do wieczności, chce spędzać z nami czas nie tylko przez 20, 40, 80 lat, ale i w wieczności.

  W czasie wieczoru zwróciliśmy szczególną uwagę na fakt, ze 70 % kontaktów Jezusa z ludźmi to uzdrowienia Jezus wykonywał tę służbę, bo chciał być blisko każdego człowieka. Kiedy odchodził z tej ziemi powiedział takie słowa: „Ja jestem z wami aż do skończenia świata.” Co to znaczy? Dziś Jezus może być w wielu miejscach na tej ziemi. Jest także z nami na tym wieczorze uwielbienia. Jest z nami we wszystkich dobrych, ale i tych trudnych chwilach. Przeprowadza nas przez te trudne doświadczenia w naszym życiu, ponieważ mu na nas zależy.

  Oprócz czasu na refleksję nad Słowem Bożym, każdy miał możliwość zapisania na karteczce jakiejś intencji, marzenia, prośby, którą złożył u stóp Jezusa. W tych sprawach modliliśmy się wspólnie: o mądrość dla matek w wychowaniu dzieci, o drogę pojednania dla małżonków, o wybór właściwej drogi życiowej, o to by rodziny były trwałe i szczęśliwe, o błogosławieństwo dla rodzin i dzieci, by w rodzinach nie brakowało chleba i miłości. Modliliśmy się także o nasze zdrowie, które nierzadko uniemożliwia nasze funkcjonowanie, o uzdrowienie naszych przyjaciół i bliskich.

  To był niezwykle duchowy czas.


 • MÓDL SIĘ Z MOCĄ - WYKŁADY


  ODKRYJ BOGA NA NOWO - WYKŁADY
  ★ zdrowie naszej siostry Joli i jej męża, aby Bóg otoczył ich potężnym ramieniem swoim i uleczył.
  ★ mamę Ani, aby wracała do siły i zdrowia po operacji, którą przeszła, dobre wyniki i zdrowie dla jej taty
  ★ zdrowie koleżanki Marty - Pauliny, nie tylko fizyczne, ale i psychiczne, by Bóg dał jej siłę przetrwać ten jakże trudny dla niej czas.
  ★ Wiesię, aby Pan uzdrowił jej wzrok.
  ★ Basię, koleżankę Joli R., aby czekające ją wyniki były dobre
  ★ Basię, aby wracała szybko do dawnej sprawności ruchowej po złamaniu
  ★ uzdrowienie koleżanki Klaudii i prowadzenie przez Ducha Świętego do poznania Boga w jej życiu
  ★ Tomka, aby Bóg wzmacniał go w codziennej pracy lekarskiej, niesieniu pomocy ludziom chorym
  ★ uzdrowienie Krysi D.
  ★ wszystkie pozostałe osoby, które są chore w naszym zborach łódzkich.

  MODLITWA ZA AGNIESZKĘ.

  Módlmy się wspólnie za Agnieszkę, która miała bardzo poważną operację, aby wracała po niej do siły i pełni zdrowia. Także o dobre wyniki badań. Ufamy!

  MODLITWA ZA KAMĘ.

  Będziemy modlić się wspólnie o Kamelkę, która miała wypadek i doznała poważnych obrażeń, aby dobry Bóg pomógł jej wrócić do zdrowia; o siłę i wsparcie dla Marzenki i całej rodziny; Ufjamy!


  "Będę ufać Ci" - Joanna Kowalczyk

  Kamelia przygotowała to nagranie dla nas, teraz walczy o powrót do zdrowia, o odzyskanie wzroku i świadomości. Prosimy Cię o modlitwę w jej intencji, ponieważ modlitwa może ją uratować. Panie Boże pomóż Jej.

  POMOC DLA KAMELII!!!


  Artur Kiziak
  "Zbawienie przez wiarę czy uczynki?"

  Karol Szymański
  Potrzeba właściwego nauczania

  Jarosław Jarosz
  "Pieczęć Boża a znamię bestii"

  Samuel Braga
  "Kazanie wygłoszone podczas Zjazdu Okręgowego 12.10.2019"


  Andrzej Siciński
  "Kazanie wygłoszone podczas Zjazdu Okręgowego 12.05.2018"

  Roman Chalupka
  "Kościół w analogiach"

  Samuel Braga
  "Dolina wyschłych kości"

  Samuel Braga
  "Jak było w czasach Noego"


  DZIĘKUJMY BOGU

  ★ Za Alka, który czuje się lepiej po udarze i wraca do sprawności fizycznej i znalazł miejsce, gdzie mógłby zamieszkać.
  ★ Za uzdrowienie małego Julka

  ŚWIADECTWO UZDROWIENIA

  By Andrew McChesney

  SPOTAKANIA MODLITEWNE

  ★ W każdy piątek zapraszamy na spotkanie modlitewne na godzinę 19.00
  ★ Każdego dnia o godz. 21.00 łączymy się w modlitwie o nasz zbór, a także o poszczególnych członków, by każdy z nas miał zażyłą relację z Bogiem, o wylanie Ducha Świętego do naszych serc, który będzie wprowadzał nas we wszelką prawdę i uświadamiał nam, że z Twoją pomocą możemy pokonać wszelkie przeszkody w drodze do wieczności, aby zachęcał nas do podążania Twoimi drogami do Ciebie i dawał radość zbawienia wynikającą ze zwycięstwa Twojego Syna, które chcesz nam ofiarować.
  ★ Módlmy się także o nasz kraj i nasze miasto, aby Duch Święty otwierał serca ludzi i działał w ich umysłach, by światło ewangelii Chrystusowej dotarło do nich, aby przyjmowali Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela.  OSTATNIA BITWA ZIEMI - STEPHEN BOHR (LEKTOR PL)

  PRAWO ŻYCIA I ŚMIERCI - STEPHEN BOHR (NAPISY PL)

  BESTSELLERY KSIĄZKOWE  • Niezwykła podróż

   Książkę można zamówić można w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu:


  • Niezwykła podróż

   Książkę można zamówić można w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu:


  • Błogosławieństwa Jezusa

   Książkę można zamówić można w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu:
  WĘDRÓWKA PIELGRZYMA


  Wędrówka Pielgrzyma»


  WĘDRÓWKA PIELGRZYMA

  Książka Johna Bunyana „Wędrówka Pielgrzyma”, uznana za klasyczne działo literatury chrześcijańskiej, jest opowieścią o duchowych przeżyciach człowieka, który w pewnym momencie swojego życia pod wpływem Słowa Bożego doznaje przebudzenia własnego sumienia. Postanawia wyruszyć w niełatwą podróż w poszukiwaniu ratunku i wiecznego zbawienia. Przez Ciasną Bramę wkracza na niełatwą ścieżkę życia, na której walczy z wieloma przeciwnościami losu, ale wytrwale je pokonuje, by ostatecznie dotrzeć do bram Nowego Jeruzalem.

  BÓG CUDÓW - ZESTAW 31 DUCHOWYCH REFLEKSJI
  NA STYCZEŃ 2018 ROKU

  Bóg cudów
  Pełne wydanie czytanek będzie można zamówić w sklepie internetowym Wydawnictwa Znaki Czasu: